Voorwaarden voor gebruik

Huur voorwaarden Second Home Rent:

Tijdens de corona crisis kunt u maximaal 60 dagen voor aanvang gratis annuleren. U krijgt een voucher of u geld terug. Ook zullen we er alles aan doen om de hygiënische maatregelen zo goed mogelijk te hanteren. Er zal worden schoongemaakt met ontsmettende producten en zullen het huis zo lang mogelijk leeg laten voor uw aankomst. Door deze maatregelen, vragen wij u om vanaf 17 uur de woning te betreden en op de dag van vertrek graag om 9.00 uur ’s morgens. Bedankt voor uw begrip.

Artikel 1. Juridische voorwaarden

Second Home Rent kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Second Home Rent kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan Second Home Rent verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van water of elektriciteit, indien dit het resultaat is gebrek aan zonne-uren en/of gebrek aan regenval. Second Home Rent wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, ongevallen in en om het zwembad en persoonlijke ongelukken in en om de vakantiewoning.

Artikel 2. Reserveren en prijs.

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat Second Home Rent de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd. De prijzen van Second Home Rent zijn berekend in EURO'S en zijn per woning per week, indien zo vermeld op de factuur. BTW is hier niet van toepassing. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, verbruikskosten, toeristenbelasting enz., zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn nooit bij de huur prijs inbegrepen.

Artikel 3. Betaling van de huurprijs.

Voor iedere reservering moet 30% van de huurprijs worden aanbetaald en de reserveringskosten. Deze aanbetaling moet binnen 2 dagen na het verzenden van het contract door Second Home Rent ontvangen zijn. U ontvangt 2 nota’s voor de aanbetaling en het restant van het bedrag.

Het restant moet uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door Second Home Rent zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een brief ontvangen met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. Second Home Rent heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden. Na ontvangst van het volledige bedrag zal er een routebeschrijvingen en overige informatie worden versterkt.

Artikel 4. Annulering door de huurder.

Elke annulering moet schriftelijk of per email aan Second Home Rent worden gemeld. Second Home Rent brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder: annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 0 euro. annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 30% van de huur. annulering tussen de 59e en de 30e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huur. annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur. Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel restitutie plaats vinden.

Artikel 5. Annulering door Second Home Rent.

Indien door onvoorziene omstandigheden Second Home Rent een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden. Second Home Rent zal in alle tijden indien mogelijk een soortgelijke vakantiewoning aanbieden.

Artikel 6. Klachten en geschillen.

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven. Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met Second Home Rent. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen. Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar het franse recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Franse kantongerecht.

Artikel 7. Omschrijving.

Alle losbladige informatie of informatie op de internet site van secondhomerent.eu betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar of geconstateerd naar aanleiding van controles ter plekke door Second Home Rent. Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal Second Home Rent de huurder hierover informeren, doch dan kan Second Home Rent hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder, Second Home Rent hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen. Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van Second Home Rent. Second Home Rent is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken in of om het zwembad. Het zwembad wordt betreden op eigen risico en voldoet aan alle huidige beveiligingseisen.

Artikel 8. Aankomst en vertrek.

De verstrekking van de sleutel zal ter plaatsen worden afgehandeld. Graag vragen wij u een uur voor aankomst contact op te nemen met beheerders, zodat de desbetreffende sleutel aanwezig is. Ook bij het vertrek vanuit uw vakantiewoning kunt u de sleutels weer inleveren bij de beheerder of achterlaten op een afgesproken plek.Sleutelafgifte van de vakantiewoning vindt plaats tussen 17 en 19 uur, tenzij anders is overeengekomen.De vakantiewoning moet uiterlijk om 9 uur s’morgens verlaten worden op de dag van vertrek.

Artikel 9. Maximum aantal bewoners.

In de vakantiewoning mogen niet meer dan het aantal toegestane personen zoals in de beschrijving wordt aangeven logeren, tenzij vooraf toestemming is verleend door Second Home Rent. Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene, die de ontvangst regelt, toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg.

Artikel 10. Huisdieren.

Het meenemen van huisdieren graag in overleg. Er zijn hier extra schoonmaak kosten aan verbonden.

Artikel 11. Waarborg.

De borg kan samen met het restant van de huur 6 weken voor aanvang worden overgemaakt.Conform de Franse wet wordt deze waarborg binnen 2 weken na het verlaten van de woning teruggestort, onder aftrek van het eventuele herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning.

Artikel 12. Bijkomende kosten.

Bij het boeken van het verblijf zijn de bijkomende kosten opgeteld, die bij de omschrijving van de vakantiewoning zijn vermeld, zoals daar zijn verbruik van water, toeristenbelasting, elektriciteit en eindschoonmaak.

Artikel 13. Schoonmaak.

Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen door de huurder. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. Bovendien dient de huurder dit binnen 24 uur aan Second Home Rent te melden. Bij het vertrek dient de huurder de woning netjes achter te laten, en alle afval zoals lege flessen in de desbetreffend containers te hebben weggegooid.

Artikel 14. Huisreglementen.

Gelieve de meubels niet te verplaatsen. Dit kan onnodige schade en slijtage van de meubels en vloeren tot gevolg hebben. De beheerder kan u extra kosten in rekening brengen indien meubels moeten worden teruggeplaatst.

Geen ruimten of kasten, die met een sleutel afgesloten en dus voor privédoeleinden bestemd zijn, openen.

Niets in de toiletten, badkuipen, wastafels of andere afvoeren werpen(geen tampons, maandverbanden, luiers, inlegkruisjes). Verder geen milieuschadelijke schoonmaakmiddelen zoals chloor e.d., vetten en etensresten in de afvoer of in de toiletten werpen. Dit veroorzaakt ernstige verstoppingen!

Gebruik altijd linnengoed op de bedden. Mocht u dit nalaten, dan kunnen de reinigingskosten van de kussens, dekens en matrassen bij u in rekening worden gebracht.

Is er een open haard of houtkachel in dit huis aanwezig let u er dan vooral op, dat u het vuur niet te hoog opstookt en geen nat hout gebruikt, schoorsteenbranden zouden het gevolg kunnen zijn. Mocht u niet precies weten hoe u de open haard gebruikt, informeer dan bij de beheerder of eigenaar, deze is zeker bereid u hierover te informeren. Koop het hout (de beheerder kan u adviseren waar dit te verkrijgen is) en haal het niet uit de bossen of bij de buren.

Respecteer de tuin en het zwembad, pluk geen bloemen en kom niet aan bomen en planten; stook geen vuurtje! Vermijd het rijden met auto's op het gazon of door de tuin. Het opzetten van tenten is ten strengste verboden.

Maak geen lawaai en houd u aan de regel, dat men na 22.00 uur 's avonds de rust dient te respecteren voor omwonenden.

Signaleer eventuele onvolkomenheden direct aan het begin van het verblijf aan de beheerder, zodat u aan het eind van het verblijf niet aansprakelijk gesteld wordt. Meld eventuele ontstane schades aan het eind van het verblijf, zodat de beheerder het huis voor de volgende gasten in orde kan brengen.

Eventuele klachten dient u meteen (uiterlijk binnen 24 uur) na constatering te melden aan de beheerder.

De vakantiewoning dient bezemschoon achtergelaten te worden. Het aanrecht dient zonder vuile afwas worden achtergelaten. Lege flessen (glas en plastic) moeten worden weggebracht in de desbetreffende afvalcontainers bij de supermarkten of centrale plekken in het dorp. Afvalzakken dienen in de containers worden achtergelaten.

Mocht hier geen gehoor aan zijn gegeven, zijn wij genoodzaakt hier extra kosten voor in rekening te brengen.